تبلیغات
فیزیکilove - کاروانرژی

فیزیکilove


мишка с шариками نکات مهم کار و انرژی

 

نکته ۱ - حاصل ضرب نیرو در جابجایی نقطه اثر نیرو در امتداد نیرو را کار می نامند . کار را با  W  نشان می دهند و یکای آن ژول (  j ) است .

                                     W=F.d.cosΘ 

در این رابطه نیرو بر حسب نیوتن ( N ) و جابجایی بر حسب متر ( m ) و Θ زاویه میان امتداد نیرو و امتداد جابجایی است .

نکته ۲ - کار در صورتی منفی است که زاویه Θ از ۹۰ درجه بیشتر باشد . در مورد اصطکاک چون این زاویه همیشه برابر ۱۸۰ درجه است پس کار نیروی اصطکاک همیشه منفی است .

                                  Wfk=-fk.d

                                                  fkk.N

نکته ۳ - اگر جسم رو به بالا حرکت کند ، کار نیروی وزن منفی است . چون امتداد نیروی وزن رو به پایین و امتداد جابجایی رو به بالا است پس Θ=۱۸۰ خواهد شد .

نکته ۴ - در حرکت بر روی سطح افقی ٬ کار نیروی وزن و عکس العمل سطح ( N ) برابر صفر است . جون نیروی وزن و عکس العمل سطح هردو بر امتداد حرکت ( سطح افقی ) عمود هستند .Θ=۹۰

نکته ۵ - کار برآیند نیروهای وارد بر جسم با مجموع کار یک یک نیروها برابر است .

نکته ۶ - قضیه کار و انرژی :کار برآیند نیروهای وارد بر جسم با تغییر انرژی جنبشی جسم برابر است .

                                       W=∆K

نکته ۷ - نصف حاصل ضرب جرم جسم در مجذور سرعت را انرژی جنبشی نامند .

                                   K=1/2mV2

انرژی جنبشی بر حسب ژول ( j ) و جرم بر کیلوگرم ( Kg ) و سرعت بر حسب متر بر ثانیه ( m/s ) است .

نکته ۸ - اگر چند نیرو بر جسم وارد شود . ابتدا برآیند آن نیروها را بدست آورده و کار آن را محاسبه می کنیم و با تغییر انرژی جنبشی مساوی قرار می دهیم تا مجهول محاسبه شود .

نکته ۹ - انرژی پتانسیل گرانشی بصورت زیر محاسبه می شود .

                                   UG = mgh

در این رابطه  h ارتفاع جسم نسبت به سطح زمین بر حسب متر و  g  شدت جاذبه زمین است . g=9.8N/Kg

نکته ۱۰ - انرژی پتانسیل کشسانی ( فنر ) از رابطه زیر محاسبه می شود .

                                        Ue=1/2Kx2

 در این رابطه  K  ضریب سختی فنر ( ثابت فنر )بر حسب نیوتن بر متر و  x  تغییر طول فنر بر حسب متر است .                             

نکته ۱۱ - مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی یک دستگاه را انرژی مکانیکی گویند  ( E  )

                                                E=U+K

نکته ۱۲ - قانون پایستگی انرژی : اگر در مسیری اصطکاک وجود نداشته باشد ٬ انرژی مکانیکی دستگاه  پایسته می ماند . ( تغییر نمی کند ) یعنی اگر از انرژی پتانسیل کم شود به همان اندازه به انرژی جنبشی اضافه می شود ٬ و یا بر عکس .

نکته ۱۳ - در مسائلی که اصطکاک وجود ندارد ، انرژی مکانیکی تمام نقاط برابر است . بنابراین انرژی مکانیکی نقطه شروع را محاسبه کرده و آنرا برابر انرژی مکانیکی نقطه مورد سوال قرار می دهیم .

نکته ۱۴ - برای محاسبه انرژی پتانسیل گرانشی ، انتخاب مبدا برای محاسبه ارتفاع اختیاری است و می توان آسانترین نقطه را انتخاب کرد . بهتر است پایینترین نقطه در حرکت را مبدا اختیار کنیم .

نکته ۱۵ -  اگر در مسیری اصطکاک وجود داشته باشد ، انرژی مکانیکی ثابت نمی ماند و کاهش می یابد بطوریکه کاهش انرژی مکانیکی با کار نیروی اصطکاک در آن مسیر برابر است .

                                       E2-E1=WfK

نکته ۱۶ - کار یا انرژی مصرف شده در واحد زمان ٬ توان نام دارد . توان را با  P نشان می دهیم و یکای آن وات ( W ) است .

                                          P=W/t

نکته ۱۷ - در حرکت با سرعت ثابت می توان توان را از رابطه زیر محاسبه کرد .

                                           P=F.V

در این رابطه  V  سرعت حرکت جسم است .

نکته ۱۸ - نسبت انرژی یا کار مفید به کل انرژی یا کار دریافت شده را بازده می نامند .

                                      Ra=W/Wt


نوشته شده در چهارشنبه 14 بهمن 1394 ساعت 04:33 ب.ظ توسط ف نظرات |


Design By : Pichak