تبلیغات
فیزیکilove - نکات مهم مبحث بردارها فیزیک2

فیزیکilove

چکیده نکات مهم مبحث:بردارها

 نکته 1. کمیتهای فیزیکی به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

اسکالر (عددی) – از قوانین جبر معمولی پیروی می کنند ، فقط دارای اندازه هستند.

بردار – از قوانین برداری تبعیت می کنند ، دارای اندازه و جهت هستند.

تانسور – تعمیم و گسترش کمیتهای برداری و نرده ای هستند.

نکته 2.جابجایی همان تغییر مکان است.

نکته 3.در جابجایی اثر نهایی و کلی حرکت نشان داده می شود نه جزئیات واقعی حرکت.

نکته 4.در هر دستگاه مختصات،مولفه های آن دستگاه تنها با یک عدد و یک علامت جبری مشخص می شوند.

نکته 5.بردارهای یکه: بردارهایی بدون بُعد با طول ثابت یک که جهتشان نسبت به محورهای مختصات ثابت است.

نکته 6.اثر هر کمیت برداری با اثر مولفه هایش معادل است.

نکته 7.انتقال ،انعکاس و دوران از روش های تبدیل دستگاه مختصات هستند.

نکته 8.در انتقال مولفه ها تغییر نمی کنند، ولی در دوران مولفه های دستگاه تغییر می کنند.

نکته 9.تساوی دو بردار: مولفه های  دو بردار نظیر به نظیر با هم برابر باشند.

نکته 10.حاصلضرب نقطه ای مستقل از دستگاه مختصاتی است که انتخاب می شود.

نکته 11.حاصلضرب برداری مستقل از محورهای مختصاتی است که انتخاب می کنیم.

نکته 12. بردارها در اثر انتقال یا دوران محورهای مختصات تغییر نمیکنند.(ناوردا هستند)

نکته 13.قوانین فیزیکی که با معادلات برداری بیان می شوندجهانی اند و به دستگاه مختصات به کار رفته بستگی ندارند.

نکته 14. بردا: 1.خوش رفتار (قطبی) -   2.شبه بردار (محوری)

شبه بردار تحت وارونی مختصات تغییر جهت نمی دهد.

خوش رفتار تحت وارونی مختصات تغییر جهت می دهد.
نوشته شده در پنجشنبه 10 دی 1394 ساعت 12:52 ب.ظ توسط ف ع نظرات |


Design By : Pichak